27/02/2015 03:06:41 GMT
Ngày 13/05/2010, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư banh hành Thông tư TT10/BKH quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đầu thầu.

Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 1
Lượt truy cập: 1,320,121