27/02/2015 02:17:46 GMT
Thông tư 03 có hiệu lực từ ngày 15/03/2010, thay thế Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp. 

Xem chi tiết tại đây: Thongtuso03.2010.BKH_1265077543645.pdf
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 1
Lượt truy cập: 1,320,118