27/02/2015 03:26:59 GMT
Ngày 26/04/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 3
Lượt truy cập: 1,320,120