27/02/2015 09:31:04 GMT
Ngày 18/6/2014, Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật xây dựng số 50/2014/QH13. 
Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Xem chi tiết tại đây: luat-xay-dung-2014.pdf
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 16
Lượt truy cập: 1,537,600