24/07/2013 03:45:33 GMT

Ban QLDA xây dựng Trường ĐHKHCNHN: Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản của Dự án. Bộ đã thành lập các đơn vị thực hiện Dự án bao gồm: Ban QLDA xây dựng Trường ĐHKHCNHN (PMU-USTH) và Ban Quản lý dự án thành phần (UIU). Ban QLDA xây dựng Trường ĐHKHCNHN chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:

 • Quản lý việc phối hợp với UIU và các cơ quan có liên quan;
 • Giúp Bộ trưởng Bộ GDĐT thực hiện Dự án theo Hiệp định đã ký kết;
 • Xây dựng Kế hoạch đấu thầu, Kế hoạch tài chính và Kế hoạch hoạt động của Dự án trình Bộ GDĐT phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 • Thực hiện nhiệm vụ về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ GDĐT giao phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định về đấu thầu của ADB;
 • Triển khai thực hiện các gói thầu trong Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt: Dịch vụ tư vấn cá nhân quản lý dự án, công ty tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, tư vấn lắp đặt phần mềm quản lý tài chính, công ty tư vấn giám sát chi phí xây dựng, kiểm toán độc lập, công ty quản lý dự án, công ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình USTH, và nhà thầu chính; mua sắm hàng hóa (mua sắm và lắp đặt đồ gỗ, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng, phương tiện đi lại cho PMU-USTH và các gói thầu xây lắp (rà phá bom mìn vật nổ, xây dựng hàng rào tạm chống tái lấn chiếm khu đất của trường…);
 • Thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý tài chính, báo cáo và rà soát các hoạt động rút tiền và gửi lên ADB những yêu cầu cho các khoản thanh toán trực tiếp;
 • Xây dựng quy trình cụ thể về khoản chi tiêu trích từ các nguồn vốn đối ứng, nộp lên các coq quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt;
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đối ứng; tiến hành giải ngân, kế toán, kiểm toán theo quy định của Việt Nam; lồng ghép nguồn vốn đối ứng với các nguồn kinh phí khác của dự án một cách có hiệu quả, đảm bảo vốn đối ứng được chi tiêu đúng hạn và cho các hoạt động phù hợp;
 • Thu thập, rà soát báo cáo dự án từ Công ty tư vấn quản lý dự án, Công ty giám sát chi phí xây dựng, và UIU, trình Bộ GDĐT cho ý kiến;
 • Chuẩn bị các bảng sao kê tài chính cho toàn dự án được Bộ GDĐT phê duyệt và đã được kiểm toán độc lập, nộp lên cho ADB;
 • Quản lý việc Theo dõi và Đánh giá cho toàn dự án;
 • Đảm bảo các khuyến nghị ghi trong báo cáo của Công ty tư vấn quản lý dự án, Công ty giám sát chi phí xây dựng, kiểm toán độc lập và UIU được thực hiện có hiệu quả;
 • Nộp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện dự án theo yêu cầu của các cơ quan có liên quan;
 • Thanh toán những chi phí đầu tư của dự án theo những quy định hiện hành;
 • Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và nội quy làm việc của PMU-USTH.

Ban QLDA thành phần chịu trách nhiệm thực hiện Cấu phần 1 và 2 của Dự án (Theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án). Ban QLDA thành phần chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:

 • Chịu trách nhiệm triển khai và giám sát các hoạt động thuộc dự án liên quan đến việc quản lý trường, xây dựng các hệ thống, xây dựng học thuật, đảm bảo sao cho Cấu phần 1 và 2 đạt được những đầu ra và kết quả mong đợi;
 • Quản lý việc tuyển dụng Tư vấn đấu thầu mua sắm UIU và tuyển tư vấn về các dịch vụ giáo dục và nhà thầu trang thiết bị giáo dục;
 • Cố vấn cho PMU-USTH về các thong số trong thiết kế kiến trúc, đặc biệt là thong số cho cơ sở vật chất trang thiết bị và phòng thí nghiệm;
 • Quản lý việc mua sắm tranng thiết bị cho phòng thí nghiệm hàng năm, và phối hợp với PMU-USTH và Nhà thầu chính về việc lắp đặt trang thiết bị, tập huấn ban đầu cho kỹ thuật viên phòng thí nghiệm;
 • Cử đại diện làm việc với PMU-USTH về tất cả các vấn đề liên quan đến quản lý xây dụng;
 • Báo cáo tiến độ công việc của UIU lên PMU-USTH.
Các tin khác
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 9
Lượt truy cập: 1,537,730